Thầy Tôi

Theo phong cách:

Thanh Ngân

Tác giả:Chưa Biết

Lời bài hát

Thầy tôi xuất gia tu học.
Khi tuổi đời còn thơ, xa mẹ lìa cha.
Xa xóm làng quê nhà đi vào cửa phật.
Nương pháp màu học tu., thời gian.
Dẫu bao khó nhọc nhưng tấm lòng.
Chẳng đổi thay, luôn trau dồi từ bi.
Trí tuệ sáng ngời mong sao mai này.
Đem chí nguyện độ sanh., ôi tình thầy bao la.
Luôn sống vì muôn người luôn sống đời.
Giản dị đơn sơ ngày đêm chung lo Phật sự.
Còn khuyên dạy chúng con tinh tấn tu học.
Ôi đời thầy thanh cao luôn đem chánh pháp.
Trao truyền, mong cõi đời người người an vui.
Nào ngại gian lao khó nhọc thầy luôn vì chúng con.
Quên hết thân mình., thầy tôi như.
Gương sáng trong cõi đời cho muôn người rọi soi.
Cho dù hôm nay đến ngàn sau này.
Tình thầy không phai mờ trong cõi đời thầy ơi...

Thầy tôi xuất gia tu học.
Khi tuổi đời còn thơ, xa mẹ lìa cha.
Xa xóm làng quê nhà đi vào cửa phật.
Nương pháp màu học tu., thời gian.
Dẫu bao khó nhọc nhưng tấm lòng.
Chẳng đổi thay, luôn trau dồi từ bi.
Trí tuệ sáng ngời mong sao mai này.
Đem chí nguyện độ sanh., ôi tình thầy bao la.
Luôn sống vì muôn người luôn sống đời.
Giản dị đơn sơ ngày đêm chung lo Phật sự.
Còn khuyên dạy chúng con tinh tấn tu học.
Ôi đời thầy thanh cao luôn đem chánh pháp.
Trao truyền, mong cõi đời người người an vui.
Nào ngại gian lao khó nhọc thầy luôn vì chúng con.
Quên hết thân mình., thầy tôi như.
Gương sáng trong cõi đời cho muôn người rọi soi.
Cho dù hôm nay đến ngàn sau này.
Tình thầy không phai mờ trong cõi đời thầy ơi...
Cho dù hôm nay đến ngàn sau này.
Tình thầy không phai mờ trong cõi đời thầy ơi...
Cho dù hôm nay đến ngàn sau này.
Tình thầy không phai mờ trong cõi đời thầy ơi...
Ý kiến bình luận